No text Stathis shushu No text

ישוב: ראשון לציון
שנת לידה: 1970
שחקן בקבוצת: בארי A.E.K
רישום: 01/09/2006 20:43:00 עדכון: 13/01/2010 12:04:23

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר