No text מור ישראלי No text

ישוב:
שנת לידה: 1993
שחקן בקבוצת: אשדוד סן ז'רמן
רישום: 07/03/2017 16:36:19 עדכון: 07/03/2017 16:36:19

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר